پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

دسته : حقوق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 470 KB

تعداد صفحات : 181

بازدیدها : 419

برچسبها : جایگزین حبس مجازات جایگزین حبس

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند. 

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم. 

طرح موضوع و بیان مسئله

 امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم. 

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

پایان نامه مجازات های جایگزین حبس

فهرست

مقدمه

طرح موضوع و بیان مسئله

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیّات تحقیق

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

مشکلات پیش روی تحقیق

چهارچوب نظری تحقیق

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان

مبحث اول : حبس خانگی

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی

بند چهارم : اشکال حبس خانگی

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی

بند چهارم : انواع مراکز درمانی

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت...

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات...

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات...

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات...

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق

بند ششم : محدودیّت هایوارده بر تعلیق اجرای مجازات...

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات...

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات...

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات...

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات...

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات...

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات...

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها

فصل اوّل : مجازات های سود رسان

مبحث اوّل : مجازات های مالی

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی

بند پنجم : جزای نقدی روزانه

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی

بند هفتم :جزای نقدی روزانه

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال

بند پنجم : اموال قابل مصادره

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعیدر ایران

بند اوّل : تعریفمحرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوقاجتماعی

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی

بند چهارم :انواع حقوق اجتماعی مورد بحث...

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی

بند ششم : اعاده حیثیت...

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران

بند دوّم : تاریخچه مجازاتمحرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم

بند ششم : مجازات نقض حکم

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران

بند دوّم : تاریخچه تبعید

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص

نتیجه گیری وپیشنهادها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید